slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014
„Město rozumí občanům, občané městu“

Aktuality

Aktuality

2015-12-15 Stanovisko vedení města a Odboru životního prostředí

Stanovisko vedení města a Odboru životního prostředí

V lokalitě Hluchov dochází k realizaci opatření spočívající v odstranění dřevin holou sečí v porostu 326G11/7 podél komunikace II/610 do vzdálenosti jedné porostní výšky od této komunikace. Tato opatření byla součástí vydaného rozhodnutí na základě ustanovení § 22 odst. (1) lesního zákona o stanovení způsobu hospodaření včetně určení rozsahu a způsobu opatření lesnického charakteru k zajištění bezpečnosti osob a majetku v přírodní památce Hluchov. K vydání rozhodnutí přistoupil orgán Státní správy lesa Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav po provedených terénních šetřeních a ústních jednáních za účasti představitelů města a všech kompetentních orgánů. více...

2015-11-18 Rada města

Občany města určitě bude zajímat vyhodnocení úmyslu města pronajmout brandýské náměstí za účelem pořádání farmářských trhů. Komise ve složení: pan Tenčl (vedoucí odboru kultury), pan Jirovský (radní), paní Zahrádková (radní) a paní Fišerová (vedoucí odboru majetku města) jednomyslně a jednoznačně z přihlášených firem vybrala firmu manželů Honzů z Lysé nad Labem. O jejím výběru rozhodly reference z měst, kde již trhy provozují, nabízený sortiment, propracovaná reklama na webu i na Facebooku, animační program při pořádání tematických trhů (Vánoce, Velikonoce). více...

2015-11-18 Proč na radnici zavlála francouzská vlajka?

Proč na radnici zavlála francouzská vlajka?
Na podnět a z osobní iniciativy pana místostarosty, Ing. Jiřího Vojty, byla na radnici Městského úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi vyvěšena státní vlajka Francie. více...

2015-10-29 Rada města

V průběhu posledních 14 dnů rada projednávala celou řadu provozních záležitostí. Nejdůležitějšími body bylo posouzení nabídek na provoz trhů na brandýském náměstí – tady v současné době probíhá jednání s jednotlivými přihlášenými o konkrétních podmínkách provozu tržiště. více...

2015-10-03 Rada města

Rada města jmenovala konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Brandýs n.L. – St. více...

2015-10-03 3/10/2015

Rada města jmenovala konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Brandýs n.L. – St. Boleslav Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav více...

2015-09-24 Rada města

Nominovala občany města, kteří by v letošním roce u příležitosti 28. září svátku sv. Václava budou oceněni a obdrží Svatováclavskou plaketu 2015 za zásluhy a významný příspěvek k reprezentaci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. více...

2015-09-21 Není pravda že …

Není pravda že …

Protože městem kolují zaručení informace, dovolte mi na některé reagovat více...

2015-09-17 Rada města

Rada města rozhodla podat prostřednictvím Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s.r.o. odvolání proti předmětnému Rozhodnutí OBÚ k Českému báňskému úřadu v Praze o povolení těžby písku v lokalitě Stará Boleslav více...

2015-09-16 Dobrá věc se podařila

V pondělí dne 31. 8. 2015 vláda na svém jednání uvolnila ze své rezervy částku zhruba ve výši 60 milionů korun na koupi a rekonstrukci domu bývalé vysokoškolské koleje v Olbrachtově ulici. více...

2015-09-11 Lidé bez domova II

Lidé bez domova II

V návaznosti na článek uveřejněný před 14 dny na téma lidí bez domova ráda poskytnu další informace. více...

2015-09-11 Obchvat Staré Boleslavi

Obchvat Staré Boleslavi

Na časté dotazy občanů hlavně ze Staré Boleslavi ohledně obchvatu Staré Boleslavi sděluji následující důležité informace. Krajský úřad zveřejnil před dvěma týdny ceny, za které hodlá vykoupit pozemky ve Staré Boleslavi důležité pro výstavbu obchvatu. více...

2015-09-10 Rada města

Rada města vyhodnotila nabídky na rekonstrukci komunikace v ulici Na Potoce a na opravu přízemí brandýského zámku. Uložila příslušným odborným vypracovat ve spolupráci s právníkem smlouvy o dílo. více...

2015-09-06 Mistr světa ve skifu

V neděli 6. září 2015 získal ve francouzském Aiguebelette náš člen - Ondra Synek - již čtvrtý titul mistra světa ve skifu. Náš reprezentant se čtvrtým titulem dotáhl "na dostřel" jediného triumfu svému úhlavnímu rivalovi z Nového Zélandu, Mahé Drysdaleovi, a německé skifařské legendě z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, Peteru-Michaelovi Kolbemu. více...

2015-09-01 Jak je těžké být radní a soused

Jak je těžké být radní a soused

Před pár dny rada města jednomyslně odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení na opravu střechy v objektu Městské tržnice ve Staré Boleslavi. Firma nejenže zvítězila ve výběrovém řízení, ale v objektu má i sídlo. Z mého pohledu spojení příjemného s užitečným. Proto mě ani nenapadlo, že by to měl být problém. více...

2015-08-30 Slovo starosty v městských listech (září 2015)

Slovo starosty v městských listech (září 2015)

Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda a školy zase přivítají ve svých lavicích nové prvňáčky. Doufám, že budu mít příležitost být u toho.
Na radnici – tím myslím nové vedení, jsme vlastně také prvňáci. S tím rozdílem, že náš první „školní“ rok bude končit v polovině listopadu a vysvědčení si budeme vystavovat sami. Spokorou isebevědomím, pokud je podloženo dobře odvedenou prací. To maturitní, po čtyřech letech, budete pak ve volbách vystavovat vy, čtenáři, občané našeho města. více...

2015-08-28 Rada města

Rada se mimořádně sešla v pátek a projednala jen provozní záležitosti, protože vzhledem k dovoleným se sešla v počtu 4 členů, důležitá a závažná rozhodnutí ponechala až na září, kdy se sejde v plném počtu více...

2015-08-13 Rada města

Uložili tajemnici MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav předložit starostovi města k podpisu přihlášku do aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí. více...

2015-08-13 Jak to vidím já

Jak to vidím já

Byla jsem Radou města a Finančním výborem pověřena kontrolou vyúčtování grantů a příspěvků města pro neziskové organizace a občany za rok 2014. Velmi mě překvapilo, že kontrolu vyúčtování v takovém rozsahu nikdy nikdo neprováděl. více...

2015-08-13 Lidé bez domova

Lidé bez domova

Také vám vadí přítomnost skupiny „zvláštních, alkoholem zmožených lidí“ buď v prostoru staroboleslavského náměstí, nebo v parčíku u boleslavské školy? Vězte, že nejste sami. Většinou nás napadne, proč nekoná městská policie? Také městské zastupitelstvo na posledních jednáních přijalo podněty z řad obyvatel o nevhodném chování některých „nepřizpůsobivých“ spoluobčanů. více...

2015-08-06 Rada města

Členové Rady města schválili výsledky veřejné zakázky na právní služby, dále radní souhlasili s přípěvkem ve výši Kč 5.000,- Kč pro místní myslivecké sdružení více...

2015-07-30 Rada města

Radní schválili: program jednání 7. veřejného Zastupitelstva města; rozpočtová opatření za srpen, dotační program pro sociální oblast na rok 2016. více...

2015-07-23 Rada města

Radní odsouhlasili některé důležité dokumenty a akce: např. schválili smlouvu s firmou Airtronix na pořízení Informačního ukazatele rychlosti vozidel, který bude umístěn v lokalitě Královice; více...

2015-07-16 Rada města

Nejrozsáhlejším bodem jednání Rady bylo vzetí na vědomí rozsáhlého výkladu zástupců místních architektů a zároveň členů Komise pro rozvoj města více...

2015-07-09 Rada města

Velkou pozornost radní věnovali vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na pronájem zámecké restaurace. více...

2015-07-02 Rada města

Aktuality z první červencové Rady města více...

2015-06-27 O kotelnách reálně a bez emocí

O kotelnách reálně a bez emocí

Jako radní a zastupitelka tohoto města, která zvedla ruku pro zřízení akciové společnosti jako servisní organizace města, musím reagovat na kampaň, kterou se současný provozovatel jedné z kotelen snaží vnést nevraživost mezi obyvatele různých lokalit a uhájit svůj byznys. více...

2015-06-25 Rada města

Z jednání poslední předprázdninové Rady města ze dne 25. 6. 2015.
Rada města jmenovala do funkce vedoucího Odboru kultury vítěze konkurzu, PaedDr. Vladimíra Tenčla.
Vedle toho radní odsouhlasili vznik 13 pracovních pozic v Odboru sociálních záležitostí. více...

2015-06-18 Rada města

Nejdůležitějším bodem jednání bylo zřízení městské servisní akciové společnosti. Po celou dobu přípravy vzniku této akciovky panovala v koalici shoda. více...

2015-06-04 Rada města

Informace z jednání Rady města.
Rada vzala na vědomí důležitou informaci Komise pro životní prostředí ohledně úmyslu Krajského úřadu Středočeského kraje zrušit územní část města Hluchov jako národní přírodní památku. více...

2015-05-28 Rada města

Informace z jednání Rady města.
Radní předně schválili program dalšího veřejného zasedání Zastupitelstva města, které je naplánované na 18. červen 2015 od 17:30 hodin ve Staré Boleslavi. více...

2015-05-20 Aktuality z Rady města

Radní se kromě projednání běžných provozních záležitostí seznámili s návrhem zadávacích podmínek pro zakázku malého rozsahu na výběr poskytovatele služby „Vymáhání a správa pohledávek“.
více...

2015-05-18 Rada města

Informace z jednání Rady města více...

2015-05-18 Slovo starosty v městských listech (květen 2015)

Slovo starosty v městských listech (květen 2015)

Od osvobození na- ší vlasti uplynulo 70 let. Nejmladším z těch, kteří nám svobodu a mír přinesli, a kteří jsou ještě mezi námi, je dnes kolem devadesáti let. Jim patří dík, vojákům, velitelům našich zahraničních jednotek, pří- slušníkům domácího odboje, prostě všem, kteří měli odvahu vzepřít se fašistické zvů- li. více...

2015-05-07 Z dění na naší radnici

Drobnosti z jednání Rady města ze dne 7. května 2015 více...

2015-04-27 Návštěva prezidenta ČR

Návštěva prezidenta ČR

Na 30. dubna 2015 je do našeho města naplánována návštěva prezidenta ČR, pana Miloše Zemana. více...

2015-04-23 Jednání rady

Základní informace z jednání Rady města více...

2015-04-22 Setkání vedení města s místními podnikateli

Dne 22. dubna 2015 se na zámku konalo setkání vedení města s místními podnikateli více...

2015-04-18 To nejdůležitější z jednání Rady města dne 16. dubna 2015

Dnešní rada opět projednala běžné provozní záležitosti, jako je např. zřízení věcných břemen pro energetické přípojky, ukončení nájmu nebytových prostor neplatiči, nájem bytu v pečovatelském domě. Dále byl schválen program nejbližšího zasedání Zastupitelstva města. více...

2015-04-09 Jednání rady

Informace z jednání rady města dne 9. dubna 2015 – radní pracují na plné obrátky
Členové rady opět projednávali zejména běžné provozní záležitosti.
Informace starosty města o stavu jednání se společností Kega s r. o. více...

2015-04-08 3.zasedání členů Komise pro vzdělávání a mimoškolní činnost.

Ve středu 8. dubna 2015 proběhlo v Komunitním centru PedF UK již 3. zasedání členů Komise pro vzdělávání a mimoškolní činnost. více...

2015-03-26 Členská schůze Podpory občanů

Svolána členské schůze Podpory občanů.
Ve vystoupení předsedy hnutí a zvoleného starosty města, Ing. Picka, zaznělo, že otevřená radnice funguje, přímé přenosy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici. více...

2015-03-26 Aktuality z předvelikonoční radnice

Členové Rady města již od rána poslouchali výsledná data z hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem (mateřských a základních škol, školní jídelny a Městského domu dětí a mládeže). více...

2015-01-07 Rada města

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali, že rada města projednala běžné provozní záležitosti.
- Souhlas se zřízením soukromé základní školy na území města...
- Žádost TJ Slavoj Stará Boleslav...
- Názor o.s. Mělnická týkající se pískovny...
- Jednání s představiteli vlastníků domu v sídlišti u nádraží...
- Schůzka předsedů komisí s vedením města... více...

2014-12-24 PF 2015

PF 2015

Veselé Vánoce a šťastný nový rok více...

2014-12-02 Nastartování nové radnice

Nastartování nové radnice - dokument PRIORITY - příloha č.1 koaliční smlouvy.
Zde přinášíme dokument, na kterém se shodli koaliční partneři více...

2014-11-26 Info z radnice

Rada města řešila běžné provozní záležitosti jako jsou např. nájmy bytů více...

2014-11-19 Současné vedení města hledá cesty k nápravě.

Rada města projednala personální obsazení místa vedoucího školní jídelny ve Staré Boleslavi, na které nebyl bývalým vedením města, z naprosto nepochopitelných důvodů, jmenován vítěz konkurzu, ale druhý v pořadí. Uvedené rozhodnutí je předmětem kritiky veřejnosti i vítěze konkurzu, který se cítí poškozen a to zejména proto, že rozdíl mezi oběma uchazeči byl zcela zásadní. Současné vedení města hledá cesty k nápravě. více...

2014-11-13 Poděkování starosty

Poděkování starosty

Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval všem voličům, kteří ve volbách do zastupitelstva Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi odevzdali své hlasy našemu hnutí Podpora občanů. více...

2014-10-24 Společné prohlášení

Společné prohlášení
Spolku Naše Dvojměstí
Hnutí Podpora občanů
Hnutí Pro sport a zdraví více...

2014-10-21 Krátce po vyhlášení voleb

Vážení občané,
hnutí Podpora občanů bylo krátce po vyhlášení volebních výsledků vyzváno k jednání o vytvoření koalice volebním uskupením Naše dvojměstí, což považujeme za velmi úspěšný výsledek voleb pro toto město. Důvody vidíme nejenom ve zmíněných výsledcích voleb a počtu získaných mandátů, ale především ve výrazné shodě volebních programů obou subjektů. více...

2014-10-15 Humlovi se volby nelíbily

Humlovi se volby nelíbily

Humlovi se volby nelíbily (REAKCE NA ČLÁNKY PUBLIKOVANÉ NA JEHO SERVERU)

Pan Huml trochu ztrácí nervy a soudnost. Po volbách totiž zjistil, že ve dvou, s panem Kapalem, radnici asi neovládnou. A to ještě neví, co na něj čeká v Lidovém domě. Vzhledem k jeho pozici v ČSSD to budou spíš úsměšky. více...

2014-10-11 Výsledky voleb 2014

Výsledky voleb 2014

Komplexní výsledky voleb do zastupitelstva v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi 2014 více...

2014-10-08 Chci aby Brandýs nad Labem - Stará Boleslav bylo krásné místo pro život . . . říká naše usměvavá kandidátka Blanka Cafourková

Chci aby Brandýs nad Labem - Stará Boleslav bylo krásné místo pro život . . . říká naše usměvavá kandidátka Blanka Cafourková

Jsem rozhodnuta vynaložit svou energii a volný čas pro to, aby se naše město mohlo lépe rozvíjet, říká naše kandidátka Blanka Cafourková. Chci aby Brandýs nad Labem - Stará Boleslav bylo krásné místo pro život pro všechny. více...

2014-10-02 Sdělení předsedy hnutí

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy od občanů našeho dvojměstí, zda se v případě volebního úspěchu budu věnovat komunální politice, tak bych chtěl oznámit, že pokud naše politické hnutí uspěje, v těchto komunálních volbách více...

2014-09-27 Posádka Hnutí je dobrá . . . , říká náš kandidát Ondra Synek

Posádka Hnutí je dobrá . . . , říká náš kandidát Ondra Synek

Ondřej Synek. Veslař Dukly Praha, dvakrát stříbrný na olympiádách, trojnásobný mistr světa, čtyřnásobný mistr Evropy, osmkrát vítěz světového poháru. Úctyhodná vizitka.
více...

2014-09-16 Představujeme Vám našeho kandidáta Aleše France

Představujeme Vám našeho kandidáta Aleše France

„V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi žiji nepřetržitě 17 let. Za tu dobu se toho ve městě velmi mnoho změnilo a ne vždy to bylo ku prospěchu nás místních občanů. A zvláště v posledním období se nakumulovala spousta problémů, k jejichž řešení se současné vedení města nepostavilo tím správným způsobem. více...

2014-09-16 Rozhovor s Jiřím Vojtou, místopředsedou politického hnutí Podpora občanů

Rozhovor s Jiřím Vojtou, místopředsedou politického hnutí Podpora občanů

Ing. Jiří Vojta, bývalý velitel spojovací brigády Armády České republiky, ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů AČR. Po odchodu do zálohy v roce 2002 úspěšný podnikatel ve sféře informatiky. více...

2014-08-30 Skifařské eso Ondřej Synek míří do politiky

Skifařské eso Ondřej Synek míří do politiky

Skifařské eso Ondřej Synek míří do politiky . . . rozhovor, který uveřejnila MF DNES více...

2014-08-28 Nic jiného než práce voliče nepřesvědčí a té se nebojím . . . Miluše Zahrádková - členka předsednictva a kandidátka na třetím místě

Nic jiného než práce voliče nepřesvědčí a té se nebojím . . . Miluše Zahrádková - členka předsednictva a kandidátka na třetím místě

Naše kolegyně, která spravuje naše účetnictví i transparentní účet. Provozuje úspěšnou účetní firmu. Zeptali jsme se za vás, abychom vám ji představili. více...

2014-08-27 Sběratel cenných kovů . . . Rozhovor s Jaroslavem Volfem.

Sběratel cenných kovů . . . Rozhovor s Jaroslavem Volfem.

Obdivuhodná je jeho vizitka. Jaroslav Volf, vodní slalomář v kategorii C2 (spolu s Ondřejem Štěpánkem). Stříbrná a bronzová olympijská medaile, šest zlatých a tři stříbrné medaile z mistrovství světa, šest zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové z mistrovství Evropy. V roce 2005 vítěz světového poháru. Dnes vedoucí trenér slalomářského oddílu ASO Dukla Brandýs nad Labem.
více...

2014-08-26 Na potřetí to vyjde . . ., říká náš kandidát na šestém místě kandidátky, Jaroslav Selner.

Na potřetí to vyjde . . .,  říká náš kandidát na šestém místě kandidátky, Jaroslav Selner.

Jaroslav Selner byl novinářem. Dlouhá léta pracoval v časopise protivzdušné obrany státu, ve Vojenském historickém ústavu. Po odchodu z armády v roce 1994 pracoval v tiskovém odboru Střediska cenných papírů a později se stal editorem v Právu. Posledních sedm let byl asistentem jednoho z našich europoslanců. Je předsedou místní organizace Svazu bojovníků za svobodu. Od ledna 2014 je v důchodu. více...

2014-08-20 Rozhovor s panem Vlastimilem Pickem - předsedou hnutí

Rozhovor s panem Vlastimilem Pickem - předsedou hnutí

Naším lídrem do komunálních voleb a kandidátem na starostu města je pan Vlastimil Picek. více...

2014-08-19 Na slovíčko s paní doktorkou . . . Místopředsedkyní našeho hnutí a kandidátkou na druhém místě kandidátky

Na slovíčko s paní doktorkou . . . Místopředsedkyní našeho hnutí a kandidátkou na druhém místě kandidátky

MUDr. Čierná – Peterová v minulých komunálních volbách vedla kandidátku nezávislých. A velmi úspešně. Získaný počet hlasů ji delegoval do zastupitelstva a do vedení radnice. Ale potom byla, za podivných okolností „odejita“. Přesto jde do voleb znovu, tentokrát za hnutí Podpora občanů.
více...

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie