slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014
„Volební program do detailu . . .“

Volební program

Volební program politického hnutí „Podpora občanů“

Vážení spoluobčané, 
politické hnutí „Podpora občanů“ si Vám dovoluje předložit svůj volební program pro komunální volby roku 2014.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli z informací o problémech, se kterými se každodenně setkáváte a které Vás provázejí v běžných životních situacích. Víme, na co si stěžujete, co Vás tíží a trápí, známe Vaše reakce na „péči“ o Vás a jsme si vědomi toho, jak se k Vám při řešení Vašich i našich záležitostí chovají lidé odpovědní za správu a chod města. A právě lidé pracující na místech, ve kterých by měli nejen projevit adekvátní zájem vyslechnout občany svého města, řešit jejich problémy a stát za nimi, ale je to přímo jejich profesní povinnost.

 

My nehovoříme o tom, jak silnou kandidátní listinu máme - proč taky? Jsme hrdí na to, že se nám podařilo dát dohromady skupinu lidí, za nimiž stojí jejich každodenní poctivá práce. Jsou to jedni z Vás, lidé, kteří se schází o své vlastní vůli, z nichž je každý ochoten a připraven plnit to, k čemu se v našem volebním programu zavazujeme. Jsme tu pro všechny občany našeho souměstí, jsme tu pro Vás.

Naše motto zní: „Město rozumí občanu, občan městu“

Program, který Vám předkládá politické hnutí „Podpora občanů“, není a vlastně ani nemůže být převratně novátorský, ani zásadně odlišný od programů jiných politických stran či hnutí. Žijeme přece ve stejném městě. My se však chceme zásadně odlišovat od ostatních politických stran a hnutí způsobem naplňování a prosazování tohoto volebního programu. A to je přesně to, co vystihuje naše motto.

Naše politické hnutí si tedy dovolilo vytipovat sedm oblastí, o kterých si myslíme, že zasluhují naši největší pozornost. Jsou to:

 1. Správa města a komunikace s občanem
 2. Ekonomika
 3. Sociální oblast a zdravotnictví
 4. Školská a vzdělávací politika
 5. Kvalita života ve městě (kultura a sport), životní prostředí
 6. Bezpečnost
 7. Infrastruktura (doprava a energetika)

 Správa města a komunikace s občanem

Základním předpokladem spokojeného občana je kvalitní a kompetentní úředník, který dobře a svědomitě vykonává svěřenou agendu. Dále otevřeně komunikuje s občany města a informuje je o veškerém dění ve městě, o činnosti Zastupitelstva a Rady města s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Podporujeme tedy:

 • Maximální transparentnost a otevřenost Městského úřadu, k čemuž využijeme:
  • Den otevřených dveří starosty.
  • Přímé přenosy z veřejných zasedání Zastupitelstva města.
  • Kvalitní a přehledný městský webový portál.
  • Propagaci a zkvalitnění již zavedeného informačního systému SMS.
  • Zkvalitnění městského rozhlasu.
  • Koncepční řízení a vedení Městského úřadu - nechceme konat pouze v horizontu jednoho volebního období.
  • Inventarizaci vnitřních informačních systémů.
  • Projekt „Otevřenost veřejné správy“.

 Ekonomika

Neméně důležitou součástí správy veřejných služeb je hospodárné nakládání s přidělenými finančními prostředky. V ekonomické oblasti se soustředíme na to, že:

 • Prosadíme průhledné a efektivní ekonomické řízení města.
 • Provedeme audit všech podezřelých smluv a prodejů včetně zajištění možné nápravy.
 • Zveřejníme veškeré smlouvy uzavřené za město.
 • Snížíme výdajové položky na provozní náklady města.
 • Podpoříme investice, které jsou spojeny s možností dotace - evropské peníze prioritou.
 • Podpoříme využití prostor v majetku města pro služby žádané obyvateli (mateřské školy, služby seniorům apod.).

 Sociální oblast a zdravotnictví

Sociální oblast a zdravotnictví budeme z hlediska podpory členit do jednotlivých kategorií tak, aby žádná cílová skupina občanů nebyla opomíjena. K tomu má pomoci:

 • Systematické řešení umisťování dětí do mateřských škol.
 • Možnost podpory stravování potřebným v základních školách.
 • Sociální bydlení a startovní byty.
 • Podpora seniorů - volnočasové aktivity, senior taxi, denní stacionář pro seniory v prostorách města, náplň pro aktivní seniory zejména ve službách poskytovaných městem.
 • Z dlouhodobého hlediska úsilí o vybudování  domova pro seniory na území našeho města.
 • Vytvoření vhodných prostor pro bezplatné využívání rehabilitačních pomůcek občany na území celého města se začleněním přírodního prostředí (cvičební prvky v krajině) - např. Panská zahrada, parky na sídlištích, park u autobusové zastávky ve Staré Boleslavi, v zeleni Na Ostrůvku.

 Školská a vzdělávací politika

Ve sféře školství a vzdělávací politiky budeme klást důraz na zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání:

V oblasti předškolního vzdělávání:

 • Provedeme audit finančních prostředků vynakládaných do mateřských škol.
 • Podpoříme rozšiřování kapacit stávajících mateřských škol.

V oblasti základního vzdělávání:

 • V návaznosti na předškolní vzdělávání budeme usilovat o rozšiřování nedostatečných kapacit v základních školách.
 • Dle možností a zájmu podpoříme zřizování přípravných tříd v rámci stávajících základních škol.

V oblasti základního uměleckého vzdělávání:

 • Podpoříme všestranné umělecké zájmové činnosti dětí a mládeže v základní umělecké škole včetně přehlídek, výstav a veřejných vystoupení žáků.

V oblasti zájmového vzdělávání:

 • Podpoříme různorodou zájmovou činnost dětí a mládeže v městském domu dětí a mládeže.

 Kvalita života ve městě (kultura a sport), životní prostředí

Kultura:

Nedílnou součástí života každého občana je bohatý a široce zaměřený kulturně společenský život. V oblasti kultury se soustředíme na to, že:  

 • Podpoříme záměr ke zřízení kulturního domu.
 • Dáme prostor ke vzniku nových kulturních aktivit – např. mladým umělcům na umístění jejich výtvarných děl ve vytipovaných lokalitách města.
 • Obnovíme tradici městských trhů i ve Staré Boleslavi (např. Na Dolíku).
 • Zvýšíme intenzitu a četnost zájezdních představení profesionálních divadel a amatérských divadelních spolků, koncertů sólistů i skupin apod.
 • Nadále budeme pokračovat v rozvoji tradičních kulturních akcí našeho města.

Sport:

Jsme si vědomi nezastupitelné úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště pak dětí a mládeže. Pravidelné sportování vnímáme nejen jako nedílnou součást života ve městě, ale i jako účinnou formu prevence společensky nežádoucích jevů, pomáhající k sociální integraci. Na podporu sportu se soustředíme tím, že:   

 • Zasadíme se o vypracování „Koncepce rozvoje a podpory sportu ve městě“ pro realizaci celoročních sportovních aktivit včetně zabezpečení finanční podpory.
 • Budeme podporovat cyklistiku jako filozofii aktivního a zdravého životního stylu.
 • Podpoříme tradiční a úspěšné sportovní soutěže na území našeho města – např. Houštecký cyklomaraton, Polabský pohár, závody dračích lodí, jezdecké závody, městský běh, Houštecký nanukáč, Festival sportu a další.
 • Zaměříme se na získávání dotací z různých zdrojů pro místní sportovní oddíly.

Životní prostředí:

Rovněž budeme klást důraz na ochranu a obnovu životního prostředí. Naším cílem je chránit a rozvíjet přírodní krásy našeho města a okolí. V součinnosti s odborníky je třeba rozpracovat projekty, které k tomuto cíli budou směřovat tím, že:

 • Vytvoříme koncepci městské zeleně.
 • Budeme důsledně sledovat možnosti využití obnovitelných zdrojů pro snížení provozních nákladů města.
 • Podpoříme občanské aktivity směřující k omezení těžby písku ve Staré Boleslavi.
 • Zpracujeme vyhlášku o psech a zajistíme její dodržování.  

 Bezpečnost

V oblasti bezpečnosti provedeme důkladnou analýzu práce Městské policie s cílem zkvalitnit a zefektivnit její aktivity tak, aby se každý občan i návštěvník cítil ve městě příjemně a hlavně bezpečně. Toho dosáhneme tím, že:  

 • Prosadíme dlouhodobě proklamovaný návrat příslušníků Městské policie do ulic souměstí ve smyslu hesla „každý zná svého strážníka“.
 • Městská policie bude adekvátně reagovat na žádosti občanů o pomoc.
 • Zavedeme účinnou protidrogovou prevenci.
 • Analyzujeme funkčnost a účinnost nainstalovaného kamerového systému.
 • Omezíme na území města herny a hrací automaty.
 • Podpoříme činnost městského dobrovolného hasičského sboru včetně zabezpečení jeho aktuálních materiálních potřeb a zázemí.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení spolupráce s místní vojenskou posádkou.


  Infrastruktura

Doprava:

V oblasti dopravní obslužnosti se budeme snažit o zlepšení kvality místních komunikací a snížení dopravního ruchu ve městě tím, že:

 • Budeme komunikovat s příslušnými institucemi Středočeského kraje s cílem dosáhnout opravy klíčových komunikací procházejících městem.
 • Budeme usilovat o výstavbu dlouhodobě plánovaných obchvatů souměstí.
 • V návaznosti na vybudování obchvatů souměstí prosadíme vyloučení těžké kamionové dopravy z centra města.
 • Využijeme dotační programy z kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Energetika:

Zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti objektů v majetku města a podporování této snahy i v privátním sektoru bude jedním z našich hlavních úkolů. K tomu přispěje to, že:

 • Vypracujeme koncepci využití zdrojů a případnou rekonstrukci rozvodů tepla na sídlištích ve městě.
  • Koncepčně zpracujeme řešení veřejného osvětlení.
  • Maximálně využijeme různé dotační programy.

Ostatní:

 • Podpoříme výstavbu supermarketu ve Staré Boleslavi.

 

Cílem našeho politického hnutí, vyjádřeným tímto programem, je naplnit motto uvedené v úvodu.
„Město rozumí občanu, občan městu“

Newsletter


stanovy