Program 2018

 

Volebni program 2018Volební program 2018-2022, cesty k příjemnému životu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

 

IkonkatransparentTransparentní (otevřená a přátelská) radnice

~ aktualizovat „Strategický plán rozvoje města do roku 2022“ s výhledem do roku 2028
~ zdokonalit webové stránek města s cílem zpříjemnit a zjednodušit orientaci na těchto stránkách
~ zavést další komunikační platformu občana s městem (Twitter, Instagram)
~ zavést pravidelné „setkávání s občany – Starostův den otevřených dveří“ 
~ rozšířit předávání informací pro občany z jednání rady města a zastupitelstva města v Městských listech a pokračovat v on-line přenosech
~ optimalizovat organizační strukturu městského úřadu

ikonkalist

Životní prostředí

~ podporovat v rámci právních možností omezení těžby písku v lokalitě Stará Boleslav
~ pokračovat v revitalizaci Houšteckého parku, dokončit park u nemocnice
~ rekonstruovat a rozšířit sběrné dvory
~ vybudovat další hnízda podzemních kontejnerů pro tříděný odpad
~ dokončit rekonstrukci rozvodů centrálního zabezpečení tepla
~ vytvořit koncepci městské zeleně
~ usilovat o získání do správy přírodní památku Hluchov od Středočeského kraje
~ sledovat kvalitu ovzduší a úroveň hluku  

Ikonkabezpecnost

Bezpečnost

~ modernizovat a rozšířit kamerový systém včetně pultu centrální ochrany ve městě
~ zefektivnit činnost příslušníků Městské policie
~ podporovat činnost dobrovolných hasičů s důrazem a vybudování hasičské zbrojnice v lokalitě Stará Boleslav
~ rozšířit síť přechodů pro chodce (míst pro přecházení) 

Ikonkadoprava

Doprava a městská infrastruktura

~ nadále podporovat úsilí Středočeského kraje o vybudování obchvatu ve Staré Boleslavi silnice II/331 a přípravu realizace obchvatu Brandýsa nad Labem
~ pokračovat v realizaci a údržbě místních komunikacía spolupracovat se Středočeským krajem na rekonstrukci komunikací II. a III. tříd ve městě 
~ pokračovat v rekonstrukci a výstavbě chodníků
~ pokračovat v budování parkovacích míst a vybudovat parkoviště P + R v závislosti na získání dotace
~ pokračovat v realizaci bezpečného cyklistického spojení mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, realizovat rekonstrukci cyklostezky
~ dokončit budování veřejného osvětlení a rekonstruovat veřejné osvětlení s využitím moderních technologií
~ zahájíme intenzifikaci (dostavba a rekonstrukce) čističky odpadních vod

Ikonkainvestice

Hospodaření města (ekonomika a investice)

~ dokončit důslednou inventarizaci nemovitostí v majetku města
~ dokončit optimalizaci movitého majetku města
~ pokračovat v dalším zefektivňování ekonomického řízení města
~ pokračovat v realizací investic pro potřeby města, které jsou spojené s možností získání dotací 

Ikonkakultura

Sport, kultura a volnočasové aktivity

~ pokračovat v minimálně stejné finanční podpoře sportovních organizací a místních spolků na činnost mládeže (včetně grantového programu)
~ vybudovat sportovní halu při ZŠ Palachova
~ vybudovat multifunkční hřiště (včetně zázemí) v ulici Zahradnická a pokračovat ve výstavbě víceúčelových hřišť
~ provést komplexní rekonstrukci letního kina a modernizovat kino v Brandýse nad Labem
~ rekonstruovat vyčleněné prostory Brandýského zámku připravit a realizovat projekt osvětlení pláště brandýského zámku
~ podporovat úspěšné společenské, sportovní i kulturní akce pořádané na území města
~ usilovat o získání objektu pivovaru – pod zámkem pro potřeby města s využitím jako kulturní dům 

Ikonkaskola

Školství, sociální oblast

~ vybudovat dvě mateřské školy ve staroboleslavské části
~ zajistit navýšení kapacit stávajících základních škol
~ podpořit rozvoj zájmových, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže
~ rekonstruovat objekt Vyšší hrádek pro potřeby základní umělecké školy
~ vybudovat dům pro seniory na území našeho města
~ rekonstruovat objekt Na Prádle pro sociální byty (startovací byty)
~ podporovat komunitního centrum, podporovat volnočasové aktivity pro seniory
~ vybudovat smuteční síň

Ikonkacestovniruch

Podpora podnikání a cestovního ruchu

~ pokračovat v podpoře místních podnikatelů v rámci platných zákonů v zakázkách vyhlašovaných městem
~ aktivně podporovat turismus v rámci Středočeské krajské sítě a zapojit se v rámci veletrhů cestovního ruchu do  propagace města
~ vybudovat turistický navigační systém 
~ usilovat ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím o vybudování muzea české státnosti ve Staré Boleslavi

SLOGAN Msto rozumi4