Archiv

Zástupci hnutí Podpory občanů v samosprávě, ve výborech Zastupitelstva města a odborných komisích Rady města
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (2014-2018)

 Zastupitelstvo města:

 picek smallvojta2
Starosta                                             3.Místostarosta
Ing. Vlastimil Picek                           Ing. Jiří Vojta

kandidati Zahradkova web neupravene pro retuse DSC2147 kopie

kandidati WEB neupravene pro retuse DSC2140 kopieondra synek web DSC3938

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelka města                         Zastupitelka města                         Zastupitel města
Miluše Zahrádková                       MUDr. Ivana Čierna-Peterová         Ondřej Synek

Rada města:

Ing. Vlastimil Picek : starosta (zároveň radní, zastupitel, předseda bezpečnostní rady, vedoucí krizového štábu, předseda povodňové komise)
Ing. Jiří Vojta : 3. místostarosta (zároveň radní, zastupitel, zástupce předsedy bezpečnostní rady, zástupce vedoucího krizového štábu, zástupce předsedy povodňové komise)
Miluše Zahrádková: zastupitelka (radní, členka finančního výboru)

Výbory Zastupitelstva:

 • Finanční výbor:
  Bc. Petr Krauskopf
  Miluše Zahrádková

 • Kontrolní výbor:
  Ing. Václav Slabý

Podpora občanů má svoje zástupce v následujících komisích:

 • Komise pro rozvoj města, územní plánování a památkovou péči:
  Ing. Jiří Simon

 • Komise pro dopravu a bezpečnost:
  Ing. Juraj Špak

 • Komise pro místní rozvoj a cestovní ruch:
  Ing. Michal Žižák – předseda komise

 • Komise pro sociální záležitosti, zdravotnictví a protidrogovou prevenci:
  MUDr. Ivana Čierná-Peterová – předsedkyně komise
  PharmDr. Lenka Kuncová

 • Komise pro školství, vzdělávání a mimoškolní činnost:
  PhDr. Aleš Franc, Ph.D.

 • Komise pro sport a volný čas:
  Mgr. Jaroslav Volf

 • Komise pro kulturu a spolkovou činnost:
  Alice Boudová

 

 

Kandidátka pro rok 2014

Logo hnutí a kampaň 2014

Náš volební program pro komunální volby 2014 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Volební program politického hnutí „Podpora občanů“

Vážení spoluobčané, 
zde Vám politické hnutí „Podpora občanů“ předložíla svůj volební program pro komunální volby roku 2014.
Při jeho tvorbě jsme vycházeli z informací o problémech, té doby, kdy vznikal, se kterými jste se každodenně setkávali a které Vás provázely v běžných životních situacích. Vycházel z toho, na co si stěžujete, co Vás tíží a trápí, poznatků na „péči“ o Vás a jsme si vědomi toho, jak se k Vám při řešení Vašich i našich záležitostí chovali lidé odpovědní za správu a chod města.
Naše aktivní činnost při řízení a správě města v tomto volebním období poukázala na další problémy města i občanů. A právě lidé pracující za naše hnutí se usilovně po celou dobu snažili naši radnici vést s tímto naším programem, projevit adekvátní zájem vyslechnout občany svého města, řešit jejich problémy a stát za nimi, což je přímo jejich profesní povinnost. Nyní připravujeme vyhodnocení "starého" volebního programu a finišujeme s volebním programem pro komunální volby 2018, které proběhnou 5. a 6. října.

 

Podařilo se nám dát dohromady skupinu lidí, za nimiž stojí jejich každodenní poctivá práce. Jsou to jedni z Vás, lidé, kteří se schází o své vlastní vůli, z nichž je každý ochoten a připraven plnit to, k čemu se v našem volebním programu zavazujeme. Jsme tu pro všechny občany našeho města, jsme tu pro Vás.

Naše motto zní: „Město rozumí občanům, občané městu“

Volební program 2014, který Vám předkládá politické hnutí „Podpora občanů“, není a vlastně ani nemůže být převratně novátorský, ani zásadně odlišný od programů jiných politických stran či hnutí. Žijeme přece ve stejném městě. My se však chceme zásadně odlišovat od ostatních politických stran a hnutí způsobem naplňování a prosazování tohoto volebního programu. A to je přesně to, co vystihuje naše motto.

Naše politické hnutí si tedy dovolilo vytipovat sedm oblastí, o kterých si myslíme, že zasluhují naši největší pozornost. Jsou to:

 1. Správa města a komunikace s občanem
 2. Ekonomika
 3. Sociální oblast a zdravotnictví
 4. Školská a vzdělávací politika
 5. Kvalita života ve městě (kultura a sport), životní prostředí
 6. Bezpečnost
 7. Infrastruktura (doprava a energetika)

 Správa města a komunikace s občanem

Základním předpokladem spokojeného občana je kvalitní a kompetentní úředník, který dobře a svědomitě vykonává svěřenou agendu. Dále otevřeně komunikuje s občany města a informuje je o veškerém dění ve městě, o činnosti Zastupitelstva a Rady města s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Podporujeme tedy:

 • Maximální transparentnost a otevřenost Městského úřadu, k čemuž využijeme:
  • Den otevřených dveří starosty.
  • Přímé přenosy z veřejných zasedání Zastupitelstva města.
  • Kvalitní a přehledný městský webový portál.
  • Propagaci a zkvalitnění již zavedeného informačního systému SMS.
  • Zkvalitnění městského rozhlasu.
  • Koncepční řízení a vedení Městského úřadu - nechceme konat pouze v horizontu jednoho volebního období.
  • Inventarizaci vnitřních informačních systémů.
  • Projekt „Otevřenost veřejné správy“.

 Ekonomika

Neméně důležitou součástí správy veřejných služeb je hospodárné nakládání s přidělenými finančními prostředky. V ekonomické oblasti se soustředíme na to, že:

 • Prosadíme průhledné a efektivní ekonomické řízení města.
 • Provedeme audit všech podezřelých smluv a prodejů včetně zajištění možné nápravy.
 • Zveřejníme veškeré smlouvy uzavřené za město.
 • Snížíme výdajové položky na provozní náklady města.
 • Podpoříme investice, které jsou spojeny s možností dotace - evropské peníze prioritou.
 • Podpoříme využití prostor v majetku města pro služby žádané obyvateli (mateřské školy, služby seniorům apod.).

 Sociální oblast a zdravotnictví

Sociální oblast a zdravotnictví budeme z hlediska podpory členit do jednotlivých kategorií tak, aby žádná cílová skupina občanů nebyla opomíjena. K tomu má pomoci:

 • Systematické řešení umisťování dětí do mateřských škol.
 • Možnost podpory stravování potřebným v základních školách.
 • Sociální bydlení a startovní byty.
 • Podpora seniorů - volnočasové aktivity, senior taxi, denní stacionář pro seniory v prostorách města, náplň pro aktivní seniory zejména ve službách poskytovaných městem.
 • Z dlouhodobého hlediska úsilí o vybudování  domova pro seniory na území našeho města.
 • Vytvoření vhodných prostor pro bezplatné využívání rehabilitačních pomůcek občany na území celého města se začleněním přírodního prostředí (cvičební prvky v krajině) - např. Panská zahrada, parky na sídlištích, park u autobusové zastávky ve Staré Boleslavi, v zeleni Na Ostrůvku.

 Školská a vzdělávací politika

Ve sféře školství a vzdělávací politiky budeme klást důraz na zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání:

V oblasti předškolního vzdělávání:

 • Provedeme audit finančních prostředků vynakládaných do mateřských škol.
 • Podpoříme rozšiřování kapacit stávajících mateřských škol.

V oblasti základního vzdělávání:

 • V návaznosti na předškolní vzdělávání budeme usilovat o rozšiřování nedostatečných kapacit v základních školách.
 • Dle možností a zájmu podpoříme zřizování přípravných tříd v rámci stávajících základních škol.

V oblasti základního uměleckého vzdělávání:

 • Podpoříme všestranné umělecké zájmové činnosti dětí a mládeže v základní umělecké škole včetně přehlídek, výstav a veřejných vystoupení žáků.

V oblasti zájmového vzdělávání:

 • Podpoříme různorodou zájmovou činnost dětí a mládeže v městském domu dětí a mládeže.

 Kvalita života ve městě (kultura a sport), životní prostředí

Kultura:

Nedílnou součástí života každého občana je bohatý a široce zaměřený kulturně společenský život. V oblasti kultury se soustředíme na to, že:  

 • Podpoříme záměr ke zřízení kulturního domu.
 • Dáme prostor ke vzniku nových kulturních aktivit – např. mladým umělcům na umístění jejich výtvarných děl ve vytipovaných lokalitách města.
 • Obnovíme tradici městských trhů i ve Staré Boleslavi (např. Na Dolíku).
 • Zvýšíme intenzitu a četnost zájezdních představení profesionálních divadel a amatérských divadelních spolků, koncertů sólistů i skupin apod.
 • Nadále budeme pokračovat v rozvoji tradičních kulturních akcí našeho města.

Sport:

Jsme si vědomi nezastupitelné úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště pak dětí a mládeže. Pravidelné sportování vnímáme nejen jako nedílnou součást života ve městě, ale i jako účinnou formu prevence společensky nežádoucích jevů, pomáhající k sociální integraci. Na podporu sportu se soustředíme tím, že:   

 • Zasadíme se o vypracování „Koncepce rozvoje a podpory sportu ve městě“ pro realizaci celoročních sportovních aktivit včetně zabezpečení finanční podpory.
 • Budeme podporovat cyklistiku jako filozofii aktivního a zdravého životního stylu.
 • Podpoříme tradiční a úspěšné sportovní soutěže na území našeho města – např. Houštecký cyklomaraton, Polabský pohár, závody dračích lodí, jezdecké závody, městský běh, Houštecký nanukáč, Festival sportu a další.
 • Zaměříme se na získávání dotací z různých zdrojů pro místní sportovní oddíly.

Životní prostředí:

Rovněž budeme klást důraz na ochranu a obnovu životního prostředí. Naším cílem je chránit a rozvíjet přírodní krásy našeho města a okolí. V součinnosti s odborníky je třeba rozpracovat projekty, které k tomuto cíli budou směřovat tím, že:

 • Vytvoříme koncepci městské zeleně.
 • Budeme důsledně sledovat možnosti využití obnovitelných zdrojů pro snížení provozních nákladů města.
 • Podpoříme občanské aktivity směřující k omezení těžby písku ve Staré Boleslavi.
 • Zpracujeme vyhlášku o psech a zajistíme její dodržování.  

 Bezpečnost

V oblasti bezpečnosti provedeme důkladnou analýzu práce Městské policie s cílem zkvalitnit a zefektivnit její aktivity tak, aby se každý občan i návštěvník cítil ve městě příjemně a hlavně bezpečně. Toho dosáhneme tím, že:  

 • Prosadíme dlouhodobě proklamovaný návrat příslušníků Městské policie do ulic souměstí ve smyslu hesla „každý zná svého strážníka“.
 • Městská policie bude adekvátně reagovat na žádosti občanů o pomoc.
 • Zavedeme účinnou protidrogovou prevenci.
 • Analyzujeme funkčnost a účinnost nainstalovaného kamerového systému.
 • Omezíme na území města herny a hrací automaty.
 • Podpoříme činnost městského dobrovolného hasičského sboru včetně zabezpečení jeho aktuálních materiálních potřeb a zázemí.
 • Budeme pokračovat v rozvíjení spolupráce s místní vojenskou posádkou.


  Infrastruktura

Doprava:

V oblasti dopravní obslužnosti se budeme snažit o zlepšení kvality místních komunikací a snížení dopravního ruchu ve městě tím, že:

 • Budeme komunikovat s příslušnými institucemi Středočeského kraje s cílem dosáhnout opravy klíčových komunikací procházejících městem.
 • Budeme usilovat o výstavbu dlouhodobě plánovaných obchvatů souměstí.
 • V návaznosti na vybudování obchvatů souměstí prosadíme vyloučení těžké kamionové dopravy z centra města.
 • Využijeme dotační programy z kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Energetika:

Zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti objektů v majetku města a podporování této snahy i v privátním sektoru bude jedním z našich hlavních úkolů. K tomu přispěje to, že:

 • Vypracujeme koncepci využití zdrojů a případnou rekonstrukci rozvodů tepla na sídlištích ve městě.
  • Koncepčně zpracujeme řešení veřejného osvětlení.
  • Maximálně využijeme různé dotační programy.

Ostatní:

 • Podpoříme výstavbu supermarketu ve Staré Boleslavi.

 

Cílem našeho politického hnutí, vyjádřeným tímto programem, je naplnit motto uvedené v úvodu.
„Město rozumí občanům, občané městu“

Členská přihláška do politického hnutí Podpora Občanů

Máte-li zájem o vstup do našeho hnutí, zde si můžete stáhnout členskou přihlášku. 

Členství ve hnutí Podpora Občanů vzniká po splnění těchto tří kroků:
- vyplnění a podepsání členské přihlášky
- přijetím členskou radou PO za člena
- zaplacením členského příspěvku

Logo web Podpora

Členové a sympatizanti hnutí

Ing. Vlastimil Picek
Ing. Jiří Vojta
Ing. Lumír Štrobach
MUDr. Ivana Čierna – Peterová
Jaroslav Selner
Tomáš Picek
Miluše Zahrádková
Alice Boudová
Zdeněk Vojta
Martin Pánek
Alena Vydrová
PhDr. Aleš Franc, Ph.D.
Ing. Michal Žižák
Bc. Petr Krauskopf
Jan Novotný
PharmDr. Lenka Kuncová
Ing. Jiří Simon
MUDr. Jaromír Rež
Eva Konečná
Blanka Cafourková
Petr Zahrádka
Ing. Juraj Špak

Sympatizanti hnutí:

Ondřej Synek – voják (olympionik)
Mgr. Jaroslav Volf – voják (olympionik)
Jaroslav Dušek – hasič
Václav Král
Tomáš Rejzl