Volební program

zpět na Archiv

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI

Politické hnutí „Podpora občanů“ si vytipovalo sedm oblastí, o kterých je přesvědčeno, že zasluhují naši největší pozornost. Jsou to:

1. Správa města a komunikace s občanem – Město rozumí občanu, občan městu

Základním předpokladem spokojeného občana je kompetentní Zastupitelstvo a Rada, kvalitní úředník a výsledně Městský úřad jako celek, dobře a svědomitě vykonávající své povinnosti a otevřeně komunikující s občany města. Podporujeme maximální transparentnost a otevřenost Městského úřadu.

2. Ekonomika – Transparentnost, efektivita a poctivost je správná cesta

Neméně důležitou součástí správy veřejných služeb je hospodárné nakládání s přidělenými finančními prostředky. V ekonomické oblasti se soustředíme na průhledné a efektivní ekonomické řízení města.

3. Sociální oblast a zdravotnictví – Na nikoho nezapomeneme

Sociální oblast a zdravotnictví budeme z hlediska podpory členit do jednotlivých kategorií tak, aby žádná cílová skupina občanů nebyla opomíjena – od dětí v mateřských školách až po seniory aktivně činné v příslušných zařízeních města.

4. Školská a vzdělávací politika – Vzdělání je budoucnost nás všech

V oblasti školství a vzdělávací politiky budeme klást zejména důraz na zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání.

5. Kvalita života ve městě (kultura, sport a životní prostředí) - Plnohodnotný život

V oblasti kultury se soustředíme na vytvoření prostoru ke vzniku nových kulturních aktivit, zvýšení intenzity a četnosti nabídky rozličných kulturně uměleckých představení.
Pravidelné sportování vnímáme nejen jako nedílnou součást života ve městě, ale i jako účinnou formu prevence společensky nežádoucích jevů, pomáhající k sociální integraci. Zasadíme se proto o zpracování koncepce rozvoje a podpory sportu ve městě.
Rovněž podpoříme stávající úspěšné a tradiční sportovní soutěže pořádané na území města.
Budeme klást důraz na ochranu a obnovu životního prostředí. Naším cílem je chránit a rozvíjet přírodní krásy našeho města a okolí tím, že např. vytvoříme koncepci městské zeleně a podpoříme občanské aktivity směřující k omezení těžby písku ve Staré Boleslavi.

6. Bezpečnost – Klidné a bezpečné ulice všem

V oblasti bezpečnosti provedeme důkladnou analýzu práce Městské policie s cílem zkvalitnit a zefektivnit její aktivity tak, aby se každý občan i návštěvník cítil ve městě příjemně a hlavně bezpečně.

7. Infrastruktura (doprava a energetika) – Prostor k životu pro všechny

V oblasti dopravní obslužnosti se budeme snažit o zlepšení kvality místních komunikací a snížení dopravního ruchu ve městě. Zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti objektů v majetku města bude jedním z našich hlavních úkolů v oblasti energetiky.
Napříč všemi sedmi oblastmi prochází podpora aktivit spojených s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů.

Cílem našeho politického hnutí, vyjádřeným tímto programem, je naplnit motto:

Slogan trikolora

Detailně rozpracovaný volební program ke stažení zde