Zásady ochrany osobních údajů 

Politické hnutí Podpora občanů (dále jen PoOb) Vás tímto informuje o způsobu, využití a zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je politické hnutí Podpora občanů se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, V olšinkách 1734, IČO 03170624.

V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • E-mailová adresa: info@podporaobcanu.cz
 • Telefonní číslo: 602 440 459
 • Datovou schránkou ID wt4oaq
 • Písemně: Vlastimil Picek, V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01


Zpracovávané osobní údaje

Politické hnutí PoOb zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými Stanovami. Aktuální znění Stanov naleznete ZDE 

Jedná se zejména o osobní údaje členů hnutí, sympatizantů, zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, jakož i dalších osob, které si přejí být v kontaktu s Podporou občanů.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 1. základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,
 2. kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti,
 3. údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,
 4. profilové a ostatní osobní údaje a informace, které jste PoOb poskytl(a) v rámci výkonu svého členství nebo v rámci činnosti sympatizanta PoOb (např. pracovní zařazení a zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, další Vaše dovednosti, fotografie, osobní webové stránky, apod.),
 5. další osobní údaje, které PoOb zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, případně elektronicky z doručených dat automatizovaně.


Účel a důvody zpracování Vašich osobních údajů 

 • Zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo hájení oprávněných zájmů PoOb
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy, např. se jedná o povinnosti podle zákona
  č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, případně při uzavření darovací smlouvy ve prospěch PoOb, zpracování osobních údajů související s touto smlouvou.
 • PoOb může zpracovávat Vaše osobní údaje i v tom případě, že je to nezbytné z důvodu ochrany oprávněných zájmů PoOb.

K výše uvedeným důvodům není nutné vyžadovat souhlas subjektu údajů.

 • Zpracování osobních údajů členů a sympatizantů PoOb 

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů členů a sympatizantů hnutí je fakt, že jste se stal(la) členem, sympatizantem PoOb. Po dobu, po kterou jste členem PoOb, sympatizantem souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely vždy Váš výslovný souhlas.

Důvod zpracování Vašich osobních údajů:

 • uplatňování práv a povinností člena PoOb podle Stanov
 • evidence členské základny PoOb a sympatizantů,
 • plnění hlavních cílů a úkolů PoOb uvedených v programu hnutí

Obvyklý rozsah zpracování Vašich osobních údajů:

 • jméno, příjmení, 
 • datum narození, 
 • trvalé bydliště
 • zaměstnání, zájmy
 • číslo mobilního telefonu
 • e-mailové adrese
 • další dohodnuté údaje
 • Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Zpracování osobních údajů, které nevyplývají z právních předpisů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů. Poskytl-li subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, je způsob zpracování a doba zpracování uvedeny v tomto souhlasu.

Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává správce Vaše osobní údaje pro konkrétní účel a způsobem, se kterým jste souhlasil(a).

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.Doba uložení osobích údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Správce uchovává osobní údaje u členů a sympatizantů po dobu aktivního členství v hnutí PoOb a následně po dobu 5 let nestanoví-li jiný právní předpisy dobu uložení osobních údajů delší. U ostatních subjektů údajů po dobu 5 let od jejich získání. Zpracovává-li správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je doba uložení osobních údajů uvedena v příslušeném souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 • Poskytování Vašich osobních údajů třetí osobě
 • Správce zpracovává osobní údaje pověřenými pracovníky (členy PoOb). O pověření rozhoduje nejvyšší orgán PoOb – členská schůze. 
 • Pro zajištění internetové komunikace (WEB, Facebook atp.) jsou vymezené osobní údaje předávány externí IT společnosti sídlící na území Evropské unie. Tato společnost zpracovává Vaše údaje pouze k účelům a rozsahu, který vymezuje správce. Jinými způsoby nebo k jiným účelům není IT společnost oprávněna osobní údaje využívat.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny v souladu s ustanovením příslušných zákonů a předpisů:
 • Osobám v rámci plnění povinností stanovených správcům právními předpisy, např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, soudní exekutoři,
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiným orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
 • Práva subjektu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

 • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (tj. zejména od správce požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje správce o subjektu údajů zpracovává), jejich opravu a výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu (včetně zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů je dále oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).

 

Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 10. 08. 2022.

Menu