Program

Transparentní radnice

 • pokračovat v transparentní, férové a přívětivé správě města 
 • aktualizovat „Strategický plán rozvoje města do roku 2030“ s výhledem do roku 2035 v první řadě se zřetelem na zvyšující se počet obyvatel, při změnách v územním plánu pokračovat s využíváním regulačních prvků, územních rezerv, zpracovávat územní studie tak, aby růst populace a infrastruktura města byla optimální
 • realizovat nové webové stránky města umožňující styk občana s úřadem dle moderních trendů, více využívat komunikační platformu „Facebook“ pro informovanost občanů, předávat detailní informace pro občany z jednání rady města a zastupitelstva města v Městských listech a pokračovat v on-line přenosech 
 • optimalizovat organizační strukturu městského úřadu v závislosti na přijetí „Rekodifikace stavebního práva“ 

Životní prostředí

 • dokončit intenzifikaci (dostavba a rekonstrukce) čističky odpadních vod 
 • vybudovat „Reuse“ centrum ve Staré Boleslavi a modernizovat sběrné dvory
 • podporovat v rámci právních možností omezení těžby písku v lokalitě Stará Boleslav
 • pokračovat v revitalizaci houšteckého parku 
 • vytvořit koncepci městské zeleně, zasadit se o vysazení nových stromů, květin a zintenzivnit  péči o zelené plochy a parky a při rekonstrukci parků využívat systémů pro zadržování  dešťové vody, jako tomu je například v parku Na Dolíku 
 • sledovat kvalitu ovzduší a úroveň hluku  

Energetika

 • snižování energetické náročnosti majetku města, jeho budov a veřejného osvětlení s využitím dotačních programů MŽP a MPO, stanovení energetické politiky města 
 • energeticky optimalizovat a rozvíjet centrální zásobování teplem a připravit soustavu na  změny ve struktuře topných zdrojů a jejich cen 
 • realizovat modernizaci CZT a zaměřit se na rozvody tepla a kotelny K2, K3

Bezpečnost

 • dokončit modernizaci a rozšíření kamerového systému 2.etapy včetně přesunu pultu centrální ochrany ve městě do prostorů krizového řízení 
 • provést nábor nových příslušníků městské policie 
 • pokračovat v započaté pravidelné spolupráci s PČR  
 • podporovat činnost dobrovolných hasičů s důrazem na bezpečnost 
 • pokračovat v rozšiřování sítě přechodů pro chodce (míst pro přecházení) 
 • podporovat vybudování nové stanice zdravotní záchranné služby v areálu bývalé ISŠ

Doprava a městská infrastruktura

 • podporovat úsilí Středočeského kraje o vybudování obchvatu silnice II/101 v Brandýse nad  Labem 
 • podporovat úsilí Středočeského kraje na vybudování parkoviště P+R ve Staré Boleslavi  v souvislosti s přestěhováním autobusového nádraží, kdy stávající nádraží bude zachováno  jako zastávka se zázemím, ale dojde k přesunu parkujících autobusů a sníží se tím i počet  parkujících osobních vozidel v okolí nádraží 
 • podporovat úsilí Středočeského kraje na rekonstrukci komunikace „Boleslavská“ s důrazem na  přiléhající zelené pásy. 
 • po dohodě se Středočeským krajem předat místní komunikaci „Lesní“ do majetku a správy KSÚS a tím podpořit její rekonstrukci 
 • pokračovat v realizaci a údržbě místních komunikací a spolupracovat se Středočeským krajem  na rekonstrukci komunikací II a III. tříd ve městě 
 • pokračovat v rekonstrukci a výstavbě chodníků 
 • efektivně řešit možnosti parkovacích míst a parkovacích zón na území města
 • pokračovat v realizaci bezpečného cyklistického spojení mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, realizovat rekonstrukci cyklostezky a vybudování lávky přes Labe 
 • vybudovat bezpečnou cestu (pro pěší) od „Kega“ do centra SB 
 • dokončit budování veřejného osvětlení a rekonstruovat veřejné osvětlení s využitím  moderních technologií 

Hospodaření města (ekonomika a investice)

 • dokončit inventarizaci nemovitostí v majetku města, pokračovat v optimalizaci movitého  majetku města a v dalším zefektivňování ekonomického řízení města 
 • pokračovat v realizaci investic pro potřeby města, které jsou spojené s možností získání dotací
 • rozšiřovat rozsah a kvalitu činnosti městských společností a dál zvyšovat úroveň služeb  v oblasti centrálního vytápění a zaměřit se na energetikou optimalizaci 

Sport, kultura a volnočasové aktivity

 • dokončit výstavbu tělocvičny (sportovní haly) při ZŠ Palachova
 • pokračovat ve finanční podpoře sportovních organizací a místních spolků na činnost mládeže  (včetně grantového programu) a usilovat o zkapacitnění tréninkových ploch pro spolky
 • rekonstruovat objekt „Orlovna“ s využitím jako kulturního domu
 • provést komplexní rekonstrukci letního kina a modernizovat kino v Brandýse nad Labem
 • pokračovat v rekonstrukci vyčleněných prostorů brandýského zámku, připravit a realizovat  projekt osvětlení pláště brandýského zámku
 • podporovat úspěšné společenské, sportovní i kulturní akce pořádané na území města

Školství, sociální oblast

 • zahájit výstavbu „svazkové základní školy/škol“ v návaznosti na možnosti získání dotací
 • podpořit rozvoj zájmových, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže
 • rekonstruovat objekt Vyšší Hrádek pro potřeby základní umělecké školy v návaznosti na  možnosti získání dotací 
 • podporovat komunitní centrum a volnočasové aktivity pro seniory
 • podporovat rekonstrukci objektu bývalých kasáren „Na Dolíku“ se záměrem vytvoření centra služeb 
 • dokončit výstavbu smuteční síně 

Podpora podnikání a cestovního ruchu

 • pokračovat v podpoře místních podnikatelů v rámci platných zákonů v zakázkách  vyhlašovaných městem 
 • usilovat ve spolupráci s Pražským arcibiskupstvím o vybudování Muzea české státnosti ve Staré  Boleslavi 
 • vybudovat turistický navigační systém
Menu